Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Fotoknihy online umiestneného na webovom rozhraní www.fotoknihy-online.cz (ďalej len "webové rozhranie"), prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom medzi

 

našou spoločnosťou

 

Computer MCL Brno, spol. s r. o.
IČ: 25578260

Brněnská 1113
664 42 Modřice

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 35173

Adresa pre doručovanie: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brnenská 1113, 664 42, Modřice

Telefónne číslo: + 420 727 865 921

Kontaktný e-mail: info@mcl.cz

 

ako zhotoviteľom

 

a Vami ako objednatelem

1. Úvodné ustanovenia

 

Zmluvou sa zaväzujeme zhotoviť a dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám cenu uvedenú v objednávke. Cena za zhotovenie a dodanie tovaru (ďalej len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov [A1] Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

 

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

 

1.1. Aký tovar si u nás môžete objednať?

 

Nami zhotovovaným a dodávaným tovarom sú fotoknihy, kalendáre a obdobné tovar bližšie špecifikované na webovom rozhraní, ktorých vzhľad alebo obsah je vytváraný z Vami vybraných fotografií usporiadaných prostredníctvom programu Album Maker dostupného na webovom rozhraní.

 

1.2. Na čo sa vzťahuje zmluva?

 

Ako zmluva sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Pôjde najmä o zmluvu o dielo alebo o kúpnu zmluvu.

 

1.3. Je zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

 

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. Ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. [A3]

 

1.4. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva? [A4]

 

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 

- Nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

 

- Právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

 

1.5. Čím sa riadi náš právny vzťah?

 

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 

- Týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

 

- Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

 

- Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

 

- Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

 

- Objednávkou a jej prijatím z našej strany,

 

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 

- Zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");

 

- Zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

 

Ak sa Vaša bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

 

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením v programe Album Maker potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

 

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 

1. ZMLUVA

1.1. Ako uzatvárame zmluvu?

 

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 

1.2. Ako podať objednávku?

 

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom programu Album Maker (ďalej len "aplikácia") dostupného na webovom rozhraní.

 

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané v aplikácii, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

 

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

 

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Kliknite sem a zadajte text.". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

 

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatí objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

 

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

 

Vezmite na vedomie, že právo odmietnuť objednávku máme aj v prípade, keď objednávka obsahuje obrazový materiál, ktorý:

 

- Je svojou povahou pornografiou či detskou pornografiou;

 

- Zobrazuje násilie na človeku alebo zvieratách;

 

- Alebo inak porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

 

1.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

 

Zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručený prijatí objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

 

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

 

1.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

 

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

 

1.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní a v aplikácii meniť?

 

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní a v aplikácii. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

 

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania tovaru v aplikácii, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

 

Pokiaľ cena uvedená u tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania tovaru v aplikácii už nie je aktuálny, okamžite vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť [A8].

 

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

 

1.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

 

Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

 

1.7. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

 

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

1.8. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

 

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

 

1.9. Je zmluva niekde uložená?

 

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

 

1. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.1. Aké spôsoby platby prijímame?

 

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 

- V hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

 

- Bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky);

 

- V hotovosti na odberných miestach Zásilkovny.cz.

 

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

 

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

 

1.2. Kedy nastane splatnosť ceny?

 

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich [A4] dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

 

1.3. V akej mene môžete platiť?

 

Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk).

 

1.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

 

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Sk

 

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 

 

 

2. DODACIE PODMIENKY

2.1. Ako posielame tovar?

 

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

 

2.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

 

Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

 

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy obsahuje.

 

2.3. Kedy Vám tovar dodáme?

 

Doba dodania tovaru vždy závisí od charakteru objednávky (tj. Predovšetkým na rozsahu objednaného tovaru či na náročnosti procesu zhotovenie tovarov) a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

 

Zhotovené tovar odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

 

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

 

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

 

2.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

 

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

 

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

 

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru.

 

2.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

 

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

 

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 10, - Sk za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 500, - Sk alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Sk.

 

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

 

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa ustanovenia § 1829 občianskeho zákonníka má každý spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy, v prípade kúpnej zmluvy potom v lehote 14 dní od dodania tovaru.

 

3.1. Môžete odstúpiť od zmluvy ešte predtým, ako fyzicky dostanete tovar?

 

Ak odstúpite od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, s ktorých plnením sme na základe Vašej požiadavky započali pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, nemáte v súlade s ustanovením § 1837 písm. a) občianskeho zákonníka právo na odstúpenie od zmluvy. Súhlasom s poskytnutím služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy tento dôsledok beriete na vedomie.

 

3.2. Môžete odstúpiť od zmluvy po dodaní tovaru?

 

Upozorňujeme, že zhotovovanej tovar má povahu tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru teda nie je v súlade s ustanovením § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka možné.

 

3.3. Ako postupovať v prípade odstúpenia od zmluvy?

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

 

Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší.

 

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

 

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

 

Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

 

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodené, opotrebované, znečistené alebo čiastočne spotrebované, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. Vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

 

 

 

4. PRÁVA Z chybného plnenia

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 

 

 

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

 

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovania.

 

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 

5.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

 

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania [A18], ani žiadne také nedodržiavame.

 

5.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

 

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

 

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiace so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

 

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno len písomnou formou.

 

Vezmite na vedomie, že v prípade, že obrazový materiál predložený na účely vytvorenia fotoknihy, kalendáre či podobného tovaru z Vašej strany, porušuje autorské práva či iné práva duševného vlastníctva iných osôb, zodpovedáte za následky porušenia týchto práv.

 

 5.4. Riešenie prípadných sporov

 

Prípadné spory s nami máte možnosť riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2016

 

Od 1.1.2019 dochází ke změně formulace Obchodních podmínek. Konkrétně se jedná o změnu formulace "program AlbumMaker" na "programy pro tvorbu fotoproduktů".


Objednávky

Informace o stavu zpracování zakázky hledejte zde:

Online ověření stavu objednávky
Zadání čísla voucheru

 

 Nedaří se odeslat zakázku pomocí AlbumMakeru? Nahrajte soubory zde:

Nahrání souborů


Obálky, masky, rámčeky a nápoveda


Novinky
Den dětí

Krásný den přejeme :). Za pár dní budou mít naše milé ratolesti svůj den :). A všichni dobře víme, že KDO SI HRAJE NEZLOBÍ! Vytvořte svým dětem k Mezinárodnímu dni dětí puzzle, pexeso nebo Černého Petra! Akce platí až do 12.6.2016. Pro získání…Kontakty
Emailová adresa: info@mcl.cz Webové stránky: www.fotoknihy-mcl.sk